ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

วันนี้ (6 ธ.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบหลักการข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยการยุบรวมสถาบันอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอมา ตามที่คณะกรรมการอุดมศึกษาได้มีการประชุมครั้งที่ 3 ประจำปี 2554 และได้มีการคาดการณ์ว่าจากนี้ไป 30 ปี ผู้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐจะลดน้อยลงไป หัวใจจึงไม่ได้อยู่ที่การเปิดสถาบันการศึกษาหรือจัดตั้งมหาวิทยาลัย แต่อยู่ที่ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนมากกว่า ดังนั้น จึงมีการเตรียมการเสนอให้ยุบรวมสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจาก ศธ.โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายให้พิจารณาข้อเสนอจัดตั้ง มหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม ทั้งจากจังหวัด และนักการเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการศึกษาและอุดมศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น และสังคมอย่างแท้จริง

นายอนุสรณ์ กล่าวต่อว่า ความหมายของการหลอมรวมหรือยุบรวมนั้น หมายความว่า ในพื้นที่หนึ่งๆ นั้น จะเป็นจังหวัดก็ตาม หากมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งกระจัดกระจายกันอยู่ ก็จะยุบรวมเป็นเพียงหนึ่งแห่ง เช่น 1.การจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดชุมพร เสนอโดย จังหวัดชุมพร เป็นการยุบรวมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เมื่อยุบรวมแล้วจะเกิดมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 1 แห่ง

2.การจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ตอนบน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสนอโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการยุบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อยุบรวมแล้วไม่เพิ่มจำนวนมหาวิทยาลัย

3.การจัดตั้งมหาวิทยาลัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสนอโดยจังหวัดตาก เป็นการยุบรวม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด ซึ่งในปัจจุบันได้มีการขอเปลี่ยนเป็นการยกฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตากขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อจัดตั้งแล้วจะเกิดมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 1 แห่ง

4.การจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เสนอโดยจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการยุบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เมื่อยุบรวมแล้วจะไม่เพิ่มจำนวนมหาวิทยาลัย

5.การจัดตั้งมหาวิทยาลัยระยอง เสนอโดยจังหวัดระยอง เป็นการยุบรวมมหาวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย และวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เมื่อยุบรวมแล้วจะเกิดมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 1 แห่ง ซึ่งปัจจุบันรูปแบบการจัดตั้งเปลี่ยนเป็นการจัดตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

6.การจัดตั้งมหาวิทยาลัยของฝั่งทะเลอันดามัน เสนอโดยจังหวัดกระบี่ เป็นการหลอมรวมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิทยบริการกระบี่ กับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ซึ่ง ปัจจุบันขอจัดตั้งมหาวิทยาลัยของฝั่งทะเลอันดามัน โดยไม่ใช้รูปแบบการหลอมรวม ยุบรวม อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งจะทำให้เกิดมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 1 แห่ง

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์     6 ธันวาคม 2554 18:05 น.

แสดงความคิดผ่าน Facebook