ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“คนที่สบประมาทผู้อื่นอย่างไม่ตั้งใจ

ย่อมเปิดเผยธาตุแท้ของสิ่งที่อยู่ในตนเองออกมา”

#Wee.Patthaburee

แสดงความคิดผ่าน Facebook