อบรมการสอนด้วยภาษาอังกฤษ

การฝึกทักษะการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2555 ในการอบรมครั้งก็มีวิทยากรชาวต่างชาติ มาให้การอบรมทั้งด้านความรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และทักษะการสอนแต่ละวิชา และในวันสุดท้ายก็มีประเมินผล โดยการให้ครูผู้เข้าอบรมทุกท่าน ต้องออกมาสอนเป็นภาษาอังกฤษ

แสดงความคิดผ่าน Facebook