อบรมผู้ดูแลระบบ โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน

เข้าร่วมอบรมผู้ดูแลระบบ “โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีซ สงขลา ซึ่งจัดโดย บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ
เพื่อเพิ่มความสัมฤทธิผลทางการศึกษา
เพื่อลดปัญหานักเรียนเรียนไม่รู้เรื่อง
–    โดยขจัดปัญหานักเรียน เรียนตามครูไม่ทัน
–     โดยลดปัญหาขาดแคลนครูอาจารย์  ในชนบท ถิ่นธุรกันดารและมีอันตราย
เพื่อลดปัญหาที่นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้ไม่ได้
–     โดยลดการ Lecture ลง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆมากขึ้น
–     โดยให้นักเรียนได้มีโอกาส สอน หรือนำเสนอหาความรู้และผลงานต่างๆ
เพื่อบริหารความรู้ของครูอาจารย์ผู้ปกครองและนักเรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั่วประเทศ
–     โดยการบันทึกและกระจายความรู้ ของคนเก่งคนดี (Tacit à Explicit)
–     โดยการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Community of Practice)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการอบรมพัฒนาครูอาจารย์
สรุปคุณลักษณะระบบ    คือระบบบันทึกการบรรยาย–   Video/Audio และเอกสาร
–   สร้างและแก้ไขง่ายและเร็วที่สุดในโลกเพราะไม่ต้อง Rendering
เพื่อเปิดชมแบบ
–    ตามอัธยาศัย (On-Demand)
–    ถ่ายทอดสด (Live Web Casting)
–    เรียนทางไกลที่โต้ตอบได้ทันที (Real-time Interactive Conferencing)
โดยมี Streaming Server ได้หลายชุด (Hybrid Cloud)
–     Public Servers ใน Internet, Private Servers ในโรงเรียน
–     เพื่อกระจายเนื้อหาทุกประเภท
–     เพื่อลด Internet Traffic
–     เพื่อให้ Video มีคุณภาพสูงสุด
–     เพื่อกระจาย Load และ Fault Tolerance

บรรยากาศห้องอบรม ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีซ สงขลา

ตัวอย่างรายการอุปกรณ์ โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน ที่ สมป. จัดซื้อ ในชุด Mini Studio ได้แก่

อุปกรณ์ที่นำมาแสดงในการอบรม

กล้องบันทึกวีดิโอพร้อมสื่อบันทึกข้อมูล
กล้องวีดิโอชนิด Pan-Tilt-Zoom
เครื่องควบคุมการ Pan-Tilt-Zoom
เครื่องสลับภาพวีดิโอ 4 ช่องเข้า 2 ช่องออก
เครื่องแปลงสัญญาณวีดิโอแบบ USB
ไมโครโฟนไร้สายและเครื่องรับย่านความถี่ UHF ชนิดสองช่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสำหรับบันทึกการเรียนการสอน
เครื่องคอมพิวเตอร์เกตเวย์สำหรับเก็บและส่งเนื้อหาการบรรยายในโรงเรียน
Tablet LCD Monitor 15 นิ้ว
จอภาพ LED TV ขนาด 46 นิ้ว
กระดาน Interactive White Board พร้อม Projector ชนิดฉายระยะใกล้
ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง

สามารถเข้าชมเว็บโครงการและเรียนรู้ได้ที่ http://106.0.176.3/home
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579

แสดงความคิดผ่าน Facebook