ชิ้นงานนักเรียนการวาด Mind Map จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในรายวิชา  IS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โดยให้นักเรียนวาดตามอิสระ ตามความคิดของตนเอง


“Mind Map จากการเรียนการสอนรายวิชา IS ระดับชั้น ม.5/5”

From Mind Map (by Hand). Posted by weeclass on 7/19/2012 (Showing 9 of 23 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


ไม่มีกรอบในการจินตนาการ แล้วแต่ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล และตามตั้งใจในการสร้างชิ้นงาน ในการสอนนักเรียนแต่ละครั้ง จะพยามให้โอกาสนักเรียนในการแสดงความสามารถและแสดงความคิดสร้างสรรค์ ไม่เคยบังคับความคิดของนักเรียน แต่จะสังเกตความตั้งใจและมุ่งมั้นในการทำงาน เพราะไม่ได้นำผลงานนักเรียนไปแข่งขันกับใคร แต่จุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนคิดเป็น และกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมากกว่า ผลงานที่ออกมาจึ่งเป็นความคิดและการสร้างสรรค์จากนักเรียนโดยตรง ไม่มีความคิดเห็นของครู แต่หลังจากนี้ก็จะให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ผลงานออกมามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

แสดงความคิดผ่าน Facebook