เวียนครบรอบมาอีกครั้งกับ โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต้ปฏิบัติการไทยแข้มแข็ง ด้วยระบบ e-training (Upgrading Teacher Qualification  Through the Whole System : UTQ) ซึ่งก็สมัครลงทะเบียนไว้นานแล้ว ไม่ได้เข้ามาเรียนเลย ด้วยเพราะภาระกิจหน้าที่ครูมากมาย และภาระการศึกษาต่อด้วย ช่วงนี้เห็นกระแสมีการสำรวจและสอบถามถึงการเรียนในระบบ UTQ เลยต้องรีบเข้ามาดูข้อมูลที่สมัครไว้ และก็ได้เริ่มทดลองเรียน รู้สึกว่ามีการพัฒนาระบบได้ดีกว่าเดิมทั้งในเรื่องของความเร็วในการใช้งาน การช่วยเหลือดูแลครูที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ และระบบการทำแบบทดสอบ รวมถึงการรายงานผลการเรียนและการให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ทำได้ดีครับ

[fbphotos id=450053075028950 limit=3 rand=1]

ในปีนี้ 1/2555 มีการให้เลือกลง 3 หลักสูตร
1. หลักสูตรรายวิชาเฉพาะสำหรับข้าราชการครู
2. หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน (ที่จะต้องเลือกอบรมอย่างน้อย 1 หลักสูตร )
3. หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป (ที่จะต้องเลือกอบรมอย่างน้อย 1 หลักสูตร)

ซึ่งสำหรับผมแล้วมีความเห็นว่า มากเกินไปครับ ถ้าไม่บังคับให้เลือกจะดีมาก เพราะโดยส่วนตัวก็ชอบที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ แต่พอหลายวิชา ทำให้ต้องเรียนรู้อย่างเร่งรีบ บางครั้งก็ไม่มีอารมณ์ครับ (แป๋ว) และด้วยเพราะหน้าที่ก็ต้อง…

วิชาที่ลงทะเบียนไปมี 3 วิชาดังนี้
1. UTQ-2104 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี :คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)
2. UTQ-2137 การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลัก สำหรับครู
3. UTQ-2131 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ

ผลการอบมผ่านทุกรายวิชา และดาวน์โหลดเกียรติบัตรมาเรียบร้อยแล้ว เหตุที่ผ่านส่วนหนึ่งก็มีการเฉลยไว้บ้างแล้วจากคุณครูที่ได้ทำก่อนหน้านี้ครับ แต่ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาบุคลากร อย่าไปคิดมาก ที่สำคัญอย่าใช้งบประมาณไปพัฒนาในเรื่องที่ไร้สาระก็แล้วกัน จะทำนโยบายอะไรก็ทำให้จริง อย่าเอาครูมาเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ (พูดไปก็ไม่ทำไรไม่ได้ แต่ก็แสดงความคิดเห็น เพราะมีความคิด) สรุป เค้ามีนโยบายอะไรก็ทำไปตามเค้าครับ แต่ดูแล้วต้องใช้เวลาในการอบรมครับ ส่วนตัวผมเอาเวลาไปพัฒนาเด็ก และตรวจงานนักเรียน บางครั้งก็รู้สึกว่า การอบรมมากไปก็ไม่จำเป็น

ถ้าให้ดีเอาระบบนีัมาพัฒนา ครู คศ.3 ดิ (แน่จริง) หรือไม่ก็ประเมินให้ครบทุกๆ ด้านไปเสียเลย (บ่น)

[fbphotos id=450053075028950 limit=6 rand=1]

แสดงความคิดผ่าน Facebook