[fbphotos id=395690613830465 limit=3]

วันนี้เป็นวิทยากรอบรม การโหลดเอกสารงานวิจัย จากเว็บไซต์ ThaiLIS สำหรับครูอาจารย์ที่กำลังจะทำผลงานทางวิชาการ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 123 เป็นเวลานานมากแล้วที่ไม่ได้เป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากหยุดไปนานสำหรับการให้การอบรมครับ เมื่อก่อนจะมีทุกภาคเรียน ช่วงหลังไม่ค่อยมีเวลาและหมดพลังในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ครับ แต่ก็ต้องการจะให้ครูได้พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน การสร้างสื่อ การสร้างบทเรียนและการใช้ Social Media ครับ เพราะยุคนี้ต้องเข้าถึงนักเรียนที่ใช้สื่อไอซีทีในการติดต่อสื่อสาร และอีกอย่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จำเป็นที่ต้องเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนครับ
ชมภาพบรรยากาศในการอบรบหลังเลิกเรียนครับ ขอบคุณครูที่เข้ารับการอบรมและครูฉุดดีน ที่เข้ามาถ่ายภาพครับ

[fbphotos id=395690613830465 rand=1]

แสดงความคิดผ่าน Facebook