“การออกแบบแผนผังความคิด (Mind Mapping) เรื่อง e-Learning โดยนักเรียนชั้น ม.6/1 เวลาในการออกแบบ สร้างสรรค์ 50 นาที คะแนน 30 คะแนน”

From Mind Mapping (e-Learning) M.6/1. Posted by weeclass on 2/11/2014 (Showing 4 of 32 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


จากการสอนวิชา การค้นคว้าด้วยตนเอง (IS1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 หลังจากฝึกให้นักเรียนตั้งคำถามแล้วและเลือกเรื่องที่สนใจแล้วนำมาเขียน Mind Map ด้วยมือแล้ว ก็เริ่มให้นักเรียนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบ Mind Map ตามความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของแต่ละคน ผลปรากฎ ดังภาพครับ

แสดงความคิดผ่าน Facebook