ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“Nature does not hurry Yet Everything Is Accomplished” -Lao Tzu.
“ธรรมชาติยังไม่เร่งรีบ แต่ก็ยังสามารถสร้างสรรค์ทุกสิ่งได้อย่่างสมบูรณ์” – เลา ชู.

แสดงความคิดผ่าน Facebook