ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

The time to relax is when you don’t have time for it
“เวลาที่ควรจะพักผ่อนคือเมื่อคุณไม่มีเวลาให้สำหรับมัน”

แสดงความคิดผ่าน Facebook