ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

เลขาธิการสภาการศึกษาเผย เตรียมนำเรื่องเสนอ ครม.นำร่องโรงเรียนสังกัด สพฐ. มีศักยภาพการแข่งขันสูงประมาณ 50 แห่งแรกออกนอกระบบ เพื่อความเป็นอิสระคล่องตัว จัดการศึกษาได้มีประสิทธิภาพ…

เมื่อ วันที่ 26 ก.ย. 55 ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า จากการประชุมกรรมการสภาการศึกษา ที่ประชุมได้เห็นชอบตามข้อเสนอนโยบายการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาสู่เขต พื้นที่การศึกษา และข้อเสนอการพัฒนาสถานศึกษาเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะทำให้มีความเป็นอิสระคล่องตัว บริหารจัดการการศึกษาได้มีประสิทธิภาพ โดยจะนำร่องโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีความพร้อม หรือมีศักยภาพการแข่งขันสูงประมาณ 50 แห่งแรก อาทิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สวนกุหลาบวิทยาลัย โดยจะนำเรื่องนี้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้ง

เลขาธิการ สกศ. กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาจากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2552 และ 2553 พบว่าสถานศึกษาต่างๆ ยังไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นสถานศึกษานิติบุคคลเต็มรูปแบบ ส่งผลให้การจัดการศึกษามีผลหลายประการ อาทิ สถานศึกษาไม่สามารถดำเนินการด้านงบประมาณได้คล่องตัว ไม่สามารถบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในสาขาที่สถานศึกษาต้องการได้ด้วยตนเอง ไม่สามารถบริหารจัดการใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้ง นี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้จัดตั้งอนุกรรมการศึกษาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เสนอ โดยให้ไปพิจารณารายละเอียดว่าการเรียนรู้รูปแบบดังกล่าวจะส่งเสริมการเรียน รู้ตลอดชีวิตได้อย่างไร รวมถึงขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังพื้นที่ห่างไกลได้ทั่วถึงเพิ่มขึ้นหรือไม่

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์ 26 กันยายน 2555, 14:15 น.

แสดงความคิดผ่าน Facebook