ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Try Not To Become A Man Of Success.
But a Man of Value.
“อย่าพยายามจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ
แต่ต้องเป็นคนที่ทรงคุณค่า”

แสดงความคิดผ่าน Facebook