ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Adopting The Right Attitude
can convert a negative stress into a positive one

“การมีทัศนคติที่ดี สามารถเปลี่ยนเรื่องราวในแง่ลบไปเป็นแง่บวกได้”

แสดงความคิดผ่าน Facebook