ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“Happiness depends more on the inward disposition of mind than outward circumstances.”

  #Benjamin Franklin

ความสุขขึ้นอยู่กับอารมณ์ภายในของจิตใจมากกว่าสถานการณ์ภายนอก

 #Wee.Patthaburee

แสดงความคิดผ่าน Facebook