ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“Life is ten percent what happens to you and 90 percent how you respond to it.”
#Lou Holtz

ชีวิต คือ 10 เปอร์เซ็นต์กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณและอีก 90 เปอร์เซ็นต์คือวิธีการที่คุณจะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไร

แสดงความคิดผ่าน Facebook