ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“There are two ways of spreading light, to be the candle or the mirror that reflects it.”

#Edith Wharton

มีอยู่ 2 ทางเลือกที่จะเป็นตัวเปร่งแสงสว่าง นั่นคือ เป็นเทียนไขที่ส่องแสงสว่างด้วยตัวมันเอง หรือจะเป็นกระจกที่สะท้อนแสงของมัน

แสดงความคิดผ่าน Facebook