“งานของแผ่นดิน เป็นงานส่วนรวม มีผลที่กว้างขวาง เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองและบุคคลทุกฝ่าย

เมื่อเป็นงานส่วนรวมและมีผลเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก

ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ อันเนื่องมาจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็ย่อมเกิดขึ้นบ้างเป็นปรกติธรรมดา

ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน ตลอดจนทุกคน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

จึงต้องมีใจที่หนักแน่นและเปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแม้กระทั่งคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีสติ 

ใช้ปัญญาและเหตุผลเป็นเครื่องปฏิบัติวินิจฉัย โดยถือว่าความคิดเห็นและคำวิพากษ์วิจารณ์นั้น

คือการระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายจากทุกคนทุกฝ่าย

เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้งานทุกส่วนทุกด้านของแผ่นดินสำเร็จผล

เป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติ และประชาชนอย่างแท้จริง”

แสดงความคิดผ่าน Facebook