ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“ความสำเร็จ ไม่ใช่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความสุข
แต่การที่มี ความสุข จ ะเป็นตัวที่ทำให้ไปสู่ ความสำเร็จได้
และถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ นั่นและคุณจะพบกับความสำเร็จและมีความสุขที่แท้จริง”

“Success is not the key to happiness.

Happiness is the key to success.

If you love what you are doing, you will be successful.”

 

Albert Schweitzer (1875 – 1965) Nobel Peace Prize Laureate

แสดงความคิดผ่าน Facebook