ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“ครูกับการเสริมสร้างจริยธรรมแก่นักเรียน” เป็นหนังสือที่บูรณาการหลักวิชาการทางจิตวิทยาและ
พฤติกรรมศาสตร์ กับการปฏิบัติจริงในชั้นเรียนของครูอาจารย์ของนักเรียนที่เป็นเด็กเล็กจนถึงวัยรุ่น หนังสือนี้เป็นผลผลิตที่เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2526 เมื่อศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน ได้นำคำบรรยายในเรื่อง“ครูกับการปลูกฝังจริยธรรมแก่นักเรียน” มาเรียบเรียงเป็นหนังสือ โดยใช้รูปแบบคำถาม–คำตอบ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้อ่าน และทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นด้วย ได้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่หลายครั้ง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2526 เป็นจุลสารฉบับที่ 4 ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรต่อมาใน พ.ศ. 2544 ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อแจกในโครงการพัฒนาการศึกษาด้วยจริยธรรม ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 29 โดยความร่วมมือของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการและบริษัทส่งเสริมการศึกษาและจริยธรรม จำกัด

สามารถอ่านได้ในรูปแบบ e-Book จากลิงก์ด้านล่างครับ

http://www.nrct.go.th/th/e-publish/ctbs/bookctbs/assets/common/downloads/publication.pdf

หรือ

http://www.nrct.go.th/th/e-publish/ctbs/bookctbs.html#/1/

แสดงความคิดผ่าน Facebook