พานวันไหว้ครู ม.4/2 ปีการศึกษา 2558

เนื่องในโอกาสกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 นี้ ขอแสดงความชื่นชม และเป็นกำลังใจแก่นักเรียนชั้น ม.4/2 ในฐานะครูที่ปรึกษา ที่นักเรียนมีความรับผิดและความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีความรักสามัคคี ในการให้ความร่วมมือในการทำพานไหว้ครูและร่วมกิจกรรมในวันไหว้ครูทั้งทางพิธีพุทธและอิสลาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและน่าประทับใจ และก็ขอขอบใจสำหรับบทเพลงทีได้ร่วมร้องเพลงให้กับครูในวันนี้ สิ่งที่นักเรียนทำ เป็นการกระทำที่ออกมาจากใจและความตั้งใจ ขอให้ศิษย์ ม.4/2

ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า สตูลวิทยาทุกคน ประสบความสำเร็จในชีวิต มีกำลังใจ แรงบันดาลใจ และพลังปัญญา ในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิต อดทน และฝ่าฟันอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิต และพบเจอแต่สิ่งดีๆ ตลอดไป

“ไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นเช่นไร จะโรยด้วยกลีบกุหลาบ หรือ รายล้อมไปด้วยลวยหนาม ก็ขอให้ศิษย์สตูลวิทยา มีสติและใช้ความรู้ และปัญญา เป็นเครื่องประดับกาย มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ และทุกคนรอบกาย ทั้งผุ้ที่ทำให้เราเป็นทุกข์ และผู้ที่ทำให้เราเป็นสุข บุคคลเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้สอนให้เราได้เผชิญกับปัญหา เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ได้ และเมื่อใดที่ประสบความสำเร็จ ก็อย่าลืมตอบแทนบุญคุณคน สถานศึกษา ท้องถิ่นของตนเอง ครูขออวยพรให้ทุกคนมีพลัง (Power) พลังที่จะสร้างความดีงามทั้งปวงให้ก่อเกิดขึ้นกับตัวเอง ขอเป็นกำลังใจครับ”

“ภาพตัวอย่างพานไหว้ครู ระดับชั้น ม.1-ม.6 เนื่องในพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสตูลวิทยา”

From พานไหว้ครู 2558, posted by weeclass on 6/04/2015 (Showing 9 of 51 items)แสดงความคิดผ่าน Facebook