ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ผลงาน Mind Map นักเรียนชั้น ม.5/1 วิชา ระเบียบวิธีวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นใบงานฝึกให้นักเรียนใช้ความคิด จากการเรียนระเบียบวิธีวิจัย และการทำงานของสมอง เพื่อฝึกทักษะการคิดของนักเรียน ซึ่งเป็นการนำเอาทฤษฎีที่เกี่ยวกับสมองมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดโดยเฉพาะเกี่ยวกับกระบวนการ เรียนรู้ของมนุษย์ การเขียนแผนที่ความคิด เกิดจากการใช้ทักษะ ทั้งหมดของสมอง เป็นการทำงานร่วมกันของสมองทั้ง สองซีก คือ สมองซีกซ้ายและซีกขวา

ด้วยวิชาระเบียบวิธีวิจัย จำเป็นต้องอาศัยทักษะการคิด การหาคำตอบ และเพื่อกระตุ้นให้คิดแก้ไขปัญหา โดยเปิดโอกาสให้ มองเห็นวิธีใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์

ผลงาน Mind Map ทั้งหมด


“ผลงานนักเรียน MindMap ระดับชั้น ม.5/1 วิชาระเบียบวิธีวิจัย หัวข้อ ความหมาย Research ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558”

From Mind Map Research M.5/1 Y.2558. Posted by weeclass on 6/07/2015 (Showing 12 of 30 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


แสดงความคิดผ่าน Facebook