jackma

จากคลิปวิดีโอ ที่เด็กรุ่นใหม่ต้องดูเกี่ยวกับแนวคิดการใช้ชีวิต โดยแบ่งเป็นช่วงอายุ ทำให้เห็นมองเห็นภาพอนาคตของตนเองมากขึ้น และสามารถนำมาวางแผนในการชีวิต ที่ทำให้มีความสุข และประสบความสำเร็จ นั่นคือ

ช่วงอายุ 20 ปี ต้องทำตัวเป็นเด็กนักเรียนที่ดี

ก่อนอายุ 30 ปี ต้องทำตัวตามผู้อื่น

อายุ 30-40 ปี ต้องทำงานเพื่อความสำเร็จของตนเอง

อายุ 40-50 ปี ทำงานที่ตนชำนาญหรือถนัดที่สุด

อายุ 50-60 ปี ทำงานเพื่อคนรุ่นหลัง ขัดเกลาเยาวชนหรือคลื่นลูกใหม่

และเมื่อ 60 ปี ก็ถึงเวลาที่ต้องให้เวลากับตนเอง และปล่อยตัวตามธรรมชาติ

ซึ่งตลอดทั้งวิดีโอ ก็ได้แนวคิดดีๆ มากมาย

แสดงความคิดผ่าน Facebook