อบรมวิทยฐานะ รุ่นที่ 80

วันที่ 27 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เข้าร่วมการอบรบหลักสูตร วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 80 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีจำนวนครูผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 36 คน [รายชื่อผู้เข้าอบรม] ซึ่งมีอัตราการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 4,000 บาท โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

โดยหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ มุ่งให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเพิ่มพูนสมรรถนะและจิตสำนึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้สูงขึ้น ด้วยกระบวนการพัฒนาที่หลากหลายจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น

เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา  เพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูชำนาญการพิเศษ และ สามารถวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ขอขอบคุณ คณะอาจารย์และวิทยากรทุกท่านครับ

วุฒิบัตรอบรมคศ3-59

แสดงความคิดผ่าน Facebook