จากการประชุมวิชาการ เรื่อง EF Symposium 2016 : ปลูกฝังทักษะสมอง บ่มเพาะเด็กไทยยุค 4.0 ระหว่างวันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี พบเด็ก 30% มีปัญหาพัฒนาการด้านสมองระดับสูงล่าช้ามีอาการหุนหันพลันแล่น ขาดการยับยั้งชั่งใจ-มีปัญหาความจำ-ขาดการควบคุมอารมณ์ ซึ่งก็สอดคล้องกับเรื่องราวที่ผมได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ ว่าเยาวชนไทย ขาดการพัฒนาด้านพฤติกรรม ด้วยเพราะหลักสูตรและสิ่งแวดล้อมมุ่งแต่พัฒนาสมองด้านวิชาการ มองข้ามพฤติกรรมทางสังคม และการพัฒนาจิตใจ

รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงผลการสำรวจพัฒนาการทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กวัย 2-6 ปี จากกลุ่มตัวอย่าง 2,965 คนทั่วทุกภาคของประเทศไทยในช่วงปี 2558-2559 ด้วยแบบประเมินพัฒนาการด้าน EF ในเด็กปฐมวัย พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้โครงการวิจัยที่สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) พบว่า

ปัจจุบันมีเด็กวัย 2-6 ปี

 30% มีปัญหาพฤติกรรมที่เป็นความบกพร่องของ EF

16%  เป็นเด็กที่มีความบกพร่องอย่างชัดเจน

14%  บกพร่องเล็กน้อย

ซึ่งใกล้เคียงกับจำนวนเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการด้าน EF ล่าช้า คือพบประมาณ 29% โดยเป็นเด็กที่มีพัฒนาการด้าน EF ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างชัดเจน EF ประมาณ 30% คือเป็นเด็กที่มีความบกพร่องอย่างชัดเจน 16% และบกพร่องเล็กน้อย 14%  ซึ่งใกล้เคียงกับจำนวนเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการด้าน EF ล่าช้า คือพบประมาณ 29% โดยเป็นเด็กที่มีพัฒนาการด้าน EF ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างชัดเจน

รู้จัก EF 
      • ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ หรือ Executive Functions (EF) เป็นการทำงานของสมองส่วนหน้าที่ทำให้ “คิดเป็น ทำงานเป็น เรียนรู้เป็น แก้ไขปัญหาเป็น อยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็น และหาความสุขเป็น” ซึ่งควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก
• EF ยังช่วยให้ห่างไกลจากปัญหาด้วยความสามารถที่จะคิดอย่างมีเหตุผล ยังยั้งชั่งใจ กำกับอารมณ์และพฤติกรรมตนเองได้ วางแผนการทำงานเป็น มุ่งมั่นจดจ่อ สามารถใช้ประสบการณ์ในอดีตมาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและคาดการณ์ผลในอนาคตได้ มีความสามารถในการจัดการกับงานหลายๆอย่างได้อย่างลุล่วง จัดลำดับงานเป็นขั้นตอน ซึ่งทักษะทางสมองเหล่านี้แม้จะเป็นศักยภาพที่มนุษย์ทุกคนมีมาแต่กำเนิด แต่ต้องได้รับการฝึกฝนตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 25 ปี  จนกลายเป็นทักษะทางสมอง และพัฒนาเป็นบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จไปตลอดชีวิต 

กำหนดการ การประชุมวิชาการ เรื่อง EF Symposium 2016 : ปลูกฝังทักษะสมอง บ่มเพาะเด็กไทยยุค 4.0


วีระศักดิ์ พัทบุรี
19/11/2559

แสดงความคิดผ่าน Facebook