เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2560 ในฐานะดังต่อไปนี้

  1. ข้าราชการครู ขอปฏิญาณตนในการเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นแบบอย่างที่ดี แก่เยาวชนและพลเมืองที่มีคุณภาพ
  2. นักเรียน ขอระลึกถึงพระคุณของคุณครูทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนมาตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ขอขอบคุณ ครู อาจารย์ทุกท่าน ที่ให้ความรู้ ให้สติปัญญา ในการเล่าเรียน การทำงานและการใช้ชีวิต
  3. ลูก ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณ ยาย ที่เป็นครูคนแรกของลูก ให้ชีวิต ให้ความรู้ ให้ปัญญา ให้โอกาสในการศึกษาเล่าเรียน และใช้ชีวิตอย่างมีสติ
  4. เพื่อน พี่ น้อง ขอขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้าในชีวิต ที่ได้ให้ประสบการณ์ได้เรียนรู้ในการทำงาน ซึ่งทุกคนก็เป็นครูที่ได้สอนในการดำเนินชีวิตเช่นกัน

ทุกปีที่ผ่านมา ก็มีการเปรียบเทียบครู เป็นได้หลายๆ อย่าง เช่น

  • ครู เปรียบเสมือน เรือจ้าง ที่คอยรับส่งศิษย์จนถึงฝั่ง และก็ยังวนเวียนอยู่เช่นนี้เรื่อยไป จนศิษย์ประสบความสำเร็จ
  • ครู เปรียบเสมือน เทียนไข ที่คอยส่องแสงสว่าง ทางเดินให้กับศิษย์ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายในชีวิต แตตัวครูเองก็มอดไหว้ ไปเหมือนกับเทียนไข

ในปีนีั ผมเปรียบ ครู เสมือน กับ กบเหลาดินสอ ที่คอยเหลาสติปัญญาของศิษย์ ให้แหลมคม อยู่ตลอดเวลา จนกว่าศิษย์จะประสบความสำเร็จ หรือจนกว่า ดินสอแท่งนั้นจะหมดไป และก็จะเหลาดินสอแท่งใหม่ไปเรื่อยๆ โดยที่ครูจะเป็นผู้เก็บกว่า เศษดินสอ เพื่อให้ดินสอแท่งนั้นได้เขียนขีด ใช้งานได้อย่างเต็มที่

แสดงความคิดผ่าน Facebook