If you tired then be patient,
But if you depressed then backed out.

เหนื่อยกาย ให้อดทนไว้
แต่เหนื่อยใจ ให้ถอยกายออกมา

เป็นการปรับตัวในการใช้ชีวิตในการทำงาน จะไม่ได้ต้องเหนื่อยทั้งกายและใจ เพราะหากไม่เช่นนั้นแล้ว ก็จะกลายเป็นความทุกข์ จนเกิดเป็นความขัดแย้ง และลุกลามกลายเป็นความรุนแรง แล้วจะไร้ซึ่งความสุขในการทำงาน

 

แสดงความคิดผ่าน Facebook