ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ ไม่ใช่การใช้ชีวิต แต่เป็นเพียงแค่การใช้เวลา

(The remaining time Not life But it just takes time.)

เรามีชีวิตอยู่แค่เสี้ยววินาทีเล็กๆ ของชีวิตที่แท้จริงเท่านั้น

ส่วนที่เหลือนอกจากนั้น

ไม่ได้เรียกว่า “การใช้ชีวิต”

แต่เป็นเพียงแค่ “การใช้เวลา”

นั่นคือ อยู่ที่ว่าใครจะใช้เวลาได้คุ้มค่ากับชีวิตที่เหลืออยู่ ก็เท่านั้น 🙂

@wee4life

แสดงความคิดผ่าน Facebook