“ความรู้ที่มีอยู่ทั้งหมด จะไม่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเลย หากไม่สามารถถ่ายทอดให้คนอื่นได้”

 

แสดงความคิดผ่าน Facebook