เห็นหัวข้อแล้วน่าสนใจ และรู้สึกตื่นเต้นกับปรับเปลี่ยนเรื่องการศึกษา (ซะที) ที่ผ่านจากประสบการณ์ผมว่า การศึกษายังไม่พัฒนา และลองผิดลองถูกอยู่ตลอดเวลา อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างจริงจัง มองอนาคตของการศึกษาไทยอย่างมืออาชีพ และไร้ซึ่งผลประโยชน์

สำหรับท่านใดที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปในครั้งนี้ก็สมารถเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นได้ ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/2OzuV3Z รายละเอียดมี 6 ประเด็นดังนี้

๑. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ และกฎหมายลำดับรอง –>> http://bit.ly/2MxZJ81
๒. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อยวัยเรียน –>> http://bit.ly/2vStXZR
๓. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา –>> http://bit.ly/2Bflp44
๔. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ –>> http://bit.ly/2MuADXp
๕. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ –>> http://bit.ly/2wdeN0C
๖. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน –>> http://bit.ly/2KWIdFs

แสดงความคิดผ่าน Facebook