QS World University Rankings คือระบบการจัดอันดับที่ได้รับความนิยม และมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมมากที่สุด โดยใช้ตัวชี้วัดคือ

  1. ความน่าเชื่อถือทางวิชาการ
  2. ชื่อเสียงของนายจ้าง
  3. อัตราส่วนของคณะต่อจำนวนนักศึกษา
  4. จำนวนงานวิจัยต่อคณะ
  5. อัตราส่วนของนักศึกษาต่างชาติ
  6. อัตราส่วนของคณะที่เป็นสากล

โดยมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ติดอันดับปี 2019 มีดังนี้

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อยู่อันดับที่ 271 ของ QS World University

อยู่ในอันดับที่ 50 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย

2.มหาวิทยาลัยมหิดล
อยู่อันดับที่ 380 ของ QS World University

อยู่ในอันดับที่ 58 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย

3.มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์
อยู่อันดับที่ 601-650 ของ QS World University

อยู่ในอันดับที่ 97 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย

4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อยู่อันดับที่ 651-700 ของ QS World University

อยู่ในอันดับที่ 112 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย

5.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อยู่อันดับที่ 801-1000 ของ QS World University

อยู่ในอันดับที่ 149 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย

6.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อยู่อันดับที่ 801-1000 ของ QS World University

อยู่ในอันดับที่ 178 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย

7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อยู่อันดับที่ 801-1000 ของ QS World University

อยู่ในอันดับที่ 171 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย

8.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อยู่อันดับที่ 801-1000 ของ QS World University

อยู่ในอันดับที่ 188 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย

แหล่งที่มา topuniversities.com

แสดงความคิดผ่าน Facebook