ดอกไม้ให้น้ำหวาน เป็นรางวัลแก่แมลง ที่มีส่วนช่วยขยายพันธุ์ ด้วยการผสมเกสร ผู้นำก็เช่นกัน ต้องให้รางวัล แก่สมาชิกที่มีส่วนช่วย ขับเคลื่อนงาน

จะเห็นได้ว่า หลักการทำงานล้วนแต่ อาศัยหลักธรรมชาติทั้งสิ้น ด้วยเพราะมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เพราะฉะนั้นทุกทฤษฎี และหลักการ สามารถอธิบายได้ด้วยธรรมชาติ

ดั่งเช่น ดอกไม้ที่สวยงาม ย่อมมีเหตุเพื่อล่อแมลงให้แมลงมาชม แล้วก็ให้น้ำหวานแก่แมลง เพื่อเป็นรางวัล ที่มันนำเกสรดอกไม้ ไปผสมเกสรเพื่อขยายพันธุ์ นั่นเอง

การทำงานในชีวิตประจำวันก็เช่นกัน ย่อมต้องมีผลตอบแทน หรือรางวัล เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ปฏิบัติงานลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

แสดงความคิดผ่าน Facebook