ผู้ที่มี “สติและปัญญา”
ควรเป็นผู้ชนะด้วย “ความดี”

แสดงความคิดผ่าน Facebook