เสร็จไปอีกหนึ่งภาระกิจ สำหรับการนำเสนอ รายการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานมัธยมศึกษา ซึ่งรับผิดชอบใน ด้านที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562

ซึ่งในด้านที่3 ประกอบ 5 ตัวชี้วัด ได้แก่

๓.๑ ภาวะผู้น้าของผู้บริหาร
๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
๒. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างได้
๓. ผู้บริหารจัดการศึกษาโดยยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาเป็นสาคัญ
๔. ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย
๕. ผู้บริหารสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ การพัฒนาองค์กร
๑. สถานศึกษามีระบบพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยรับฟัง ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
๒. สถานศึกษาพัฒนาระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๓. สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม เพื่อพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
๔. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมสวยงาม และอาคารสถานที่มี ความสะอาด และมีระบบการดูแลความปลอดภัย
๕. สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการถูกสุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอ
๖. สถานศึกษามีการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง

๓.๓ เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
๑. สถานศึกษาจัดหา ผลิต ใช้ และให้บริการเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบริหารและจัดการตามแผนงาน/โครงการ
๒. สถานศึกษาจัดให้มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการเรียน การสอนและเพื่อการบริหารและจัดการ ตามแผนงาน/โครงการ
๓. สถานศึกษากากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
๔. สถานศึกษามีระบบดูแลบารุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา และดาเนินการต่อเนื่อง

๓.๔ ระบบการประกันคุณภาพภายใน
๑. สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนโดยรวม
๒. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๓. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการ

3.5 ระบบข้อมูลและสารสนเทศ
๑. จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานครอบคลุมการใช้งาน
๒. จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเป็นระบบ ทันสมัย ทันต่อการใช้งาน
๓. นาข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและจัดการ และพัฒนา การจัดการเรียนการสอน
๔. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรม ของสถานศึกษาด้วยวิธีที่หลากหลาย

แสดงความคิดผ่าน Facebook