วันนี้มีภาระกิจ เป็นกรรมการการคุมสอบ ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแอดมิน ของศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ซึ่งอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา และมีความเป็นกันเองมาก พร้อมทั้งให้คำแนะนำเทคนิคการใช้โปรแกรมใหม่ ที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอน

ซึ่งในการคุมสอบครั้งนี้ ต้องประกาศเสียงตามสายตามกำหนดเวลาในการเข้าสอบ และผมได้ประยุกต์ใช้เสียงจาก Google Translation ตั้งเวลาอัตโนมัติให้อ่านเสียงตามที่กำหนด โดยใช้โปรแกรมที่ติดมากับ Windows คือ task scheduler

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้จัดทำสื่อประกอบเทคการใช้งาน เผยแพร่ โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ซึ่งผมก็รู้สึกประทับใจมาก อ่านแล้วเข้าใจง่าย และดูเอกสารเป็นแบบมืออาชีพมาก สามารถเข้าไปติดตามผลงานที่ได้ที่แฟนเพจ
www.fb.com/edtechstou

แสดงความคิดผ่าน Facebook