วันนี้ก็ใช้เวลาส่วนหนึ่งแก้ไขเอกสารเพื่อส่งข้อมูล โครงการหนึ่งแสนครูดี  ปกติช่วงหลังชีวิตข้าราชการครู ผมไม่ค่อยจะส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการอะไรเกี่ยวกับการศึกษา เพราะที่ผ่านมาก็ได้สัมผัสเรื่องราวเหล่านี้มาค่อนข้างจะบ่อยและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา เริ่มชินกับระบบการศึกษาไทย ก็อยากเห็นคนรุ่นใหม่หรือครูอาจารย์ท่านอื่นได้เข้าร่วมบ้าง แต่ท่านรองฯจารี แจ้งว่าในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและรับผิดชอบเรื่องบุคลากร ก็อยากให้ส่งเป็นแนวทางและแบบอย่างแก่เพื่อนครู อาจารย์และน้องๆ เลยเขียนส่งตามโอกาสครับ ได้ไม่ได้ก็ไม่มีผลอะไร อย่างน้อยเมื่อโอกาสมาก็อย่าละเลยที่จะลองสัมผัส คิดว่าคงจะเจอเรื่องราวหรือสิ่งอะไรใหม่ๆ ท้าทายเกี่ยวกับการศึกษาบ้าง
ใครต้องการทราบละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ “โครงการหนึ่งแสนครูดี” (http://service.ksp.or.th/tip/index.php) ฟังแล้วหลายคนส่วนใหญ่ จะฟังผิดหรือพูดผิดเป็น ครูแสนดี ครับ ซึ่งคำว่า “แสน” ในที่นี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โครงการนี้คุรุสภามีแนวคิดเปิดโอกาสให้สถานศึกษาแต่ละ สังกัดที่กระจายอยู่ทั่วประเทศได้ดำเนินการคัดเลือกกันเอง พร้อมกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก ทำให้คุรุสภาได้แนวทางที่หลากหลายนำมาใช้ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้คุรุสภาได้กำหนดเกณฑ์กลางเพื่อให้ได้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ สมควรยกย่องในหลากหลายรูปแบบ และขยายผลในวงกว้างต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เป้าหมาย
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบด้วย ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ มีการประพฤติปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับจน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 100,000 คน

ตัวอย่างการเขียนเอกสาร โครงการ “หนึ่งแสนครูดี” ของครูวีระศักดิ์ พัทบุรี (ผมนำเสนอไว้สำหรับอ้างอิง เวลาต้องการจะค้นหา เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งจะได้เก็บไว้เป็นความทรงจำ และเป็นฐานข้อมูลส่วนหนึ่งของชีวิต เพราะช่วงนี้เริ่มจะหาอะไรเก่าไม่เจอ และเอกสารกระดาษที่เก็บไว้ก็เต็มไปหมด แต่หาอะไรไม่เจอ แต่เมื่อเก็บเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์รู้สึกว่าสะดวกขึ้น ครับ หรือครู อาจารย์ท่านใดต้องการดูเป็นแบบอย่างก็ไม่สงวนลิขสิทธ์ อย่างไรก็แจ้งลิงก์ให้ทราบบ้างก็ดีครับ จะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษา

สามารถดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับไฟลื Word ได้ด้านล่างครับ

 

แสดงความคิดผ่าน Facebook