ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ร้อยละ 41.18 ระบุว่าจะเกิดผลด้านบวก ส่งผลต่อการอ่าน แต่ร้อยละ 39.04 ระบุจะเกิดผลด้านลบ  เพราะจะทำให้เด็กสนใจเรียนน้อยลง หวั่นเด็กนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์การเรียนรู้  …

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ One Tablet Pc Per Child โดยสอบถามความคิดเห็นจากครูและผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป รวม 809 คน โดยเมื่อถามว่า โครงการนี้จะส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่านที่เปลี่ยนไปหรือไม่ ร้อยละ 80.22 ระบุว่าส่งผล ในจำนวนนี้ ร้อยละ 41.18 ระบุว่าจะเกิดผลด้านบวก เพราะเทคโนโลยีช่วยฝึกการอ่านให้เด็ก แต่ร้อยละ 39.04 ระบุจะเกิดผลด้านลบ  เพราะจะทำให้เด็กสนใจเรียนน้อยลง เมื่อถามถึงข้อดี อันดับ 1 หรือร้อยละ 47.74 เห็นว่า  สามารถศึกษา ค้นคว้าข้อมูลต่างๆได้ตลอด รองลงมาร้อยละ 32.44 ระบุว่า  เป็นการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการศึกษา ส่วนข้อเสีย อันดับ 1 หรือร้อยละ 42.93 ระบุว่า อาจเกิดการใช้งานผิดประเภท รองลงมา ร้อยละ 22.22 ระบุว่า  เด็กจะให้ความสำคัญกับเทคโนฯมากกว่าการศึกษาในชั้นเรียน  เมื่อถามถึงข้อควรระวังของการใช้ แท็บเล็ต (Tablet) อันดับ 1 หรือร้อยละ 36.60 ระบุว่า การนำไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ อันดับ 2 ร้อยละ 32.87 ควรมีครูหรือผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพราะมีทั้งประโยชน์และโทษ.

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2554

แสดงความคิดผ่าน Facebook