ตารางสอน 0709 ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2555

วัน/คาบ
คาบที่ 1
คาบที่ 2
คาบที่ 3
คาบที่ 4
คาบที่ 5
คาบที่ 6
คาบที่ 7
คาบที่ 8
คาบที่ 9
คาบที่ 10
เวลา
08.30-
09.20
09.20-
10.10
10.10-
11.00
11.00-
11.50
11.50-
12.40
12.40-
13.30
13.30-
14.20
14.20-
15.10
15.10-
16.00
16.10-
17.00
จันทร์
ง33201
ม.6/4
123
พักกลางวัน
ว30285
ม.5/1
222
ลูกเสือ
เนตรนารี
ม.2
อังคาร
ง33201
ม.6/3
123
พักกลางวัน
พุธ
ง33201
ม.6/1
123
ง33201
ม.6/6
123
พักกลางวัน
IS 1
ม.5/5
123
พฤหัสบดี
ง33201
ม.6/7
123
ง33201
ม.6/5
123
พักกลางวัน
กิจกรรม
ชุมนุม
ศุกร์
ง33201
ม.6/2
123
พักกลางวัน
จริยธรรม
ม.4/1
โครงงาน
ม.6/1
ห้องพัก

ตารางสอน 0709 ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 (เริ่ม 29 ต.ค. 55)

วัน/คาบ
คาบที่ 1
คาบที่ 2
คาบที่ 3
คาบที่ 4
คาบที่ 5
คาบที่ 6
คาบที่ 7
คาบที่ 8
คาบที่ 9
เวลา
08.30-
09.20
09.20-
10.10
10.10-
11.00
11.00-
11.50
11.50-
12.40
12.40-
13.30
13.30-
14.20
14.20-
15.10
15.10-
16.00
จันทร์
ง33202
ม.6/7
123
ง33202
ม.6/3
123
พักกลางวัน
 
ลูกเสือ
เนตรนารี
ม.2
อังคาร
ง33202
ม.6/1
123
 
พักกลางวัน
ประชุม
กลุ่มสารฯ
คอม 1
พุธ
ง33202
ม.6/4
123
 
พักกลางวัน
IS
ม.6/5
123
พฤหัสบดี
ง33202
ม.6/6
123
ง33202
ม.6/5
123
พักกลางวัน
กิจกรรม
ชุมนุม
ศุกร์
 
พักกลางวัน
จริยธรรม
ม.4/1
ง33202
ม.6/2
123
 

 

แสดงความคิดผ่าน Facebook