ระดับการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา

พ.ศ.

วุฒิ/วิชาเอก

ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านนาทวี
2522-2527
ป.1 – ป. 6
มัธยมศึกษา โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
2528-2533
ม.1 – ม.6
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้
2534-2538
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2542-2545
ศษ.ม.

(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2553-2559
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)

แสดงความคิดผ่าน Facebook