ใบประกอบวิชาชีพครู

ลำดับที่
เลขที่ใบอนุญาต
วันออกใบอนุญาต
วันหมดอายุ
1 52201361682656 09/12/2552 08/12/2557
2 57302162099838 09/12/2557 08/12/2562
3 62402162692241 09/12/2562 08/12/2567

*ข้อมูลเวลาราชการทวีคูณ (กฎอัยการศึก)

ช่วงที่ 1 พื้นที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกจังหวัดสตูล (เฉพาะอำเภอเมือง) ระหว่างวันที่ 23 ก.พ. 2534-12 พ.ย. 2541 รวมเวลา 7 ปี 6 เดือน 20 วัน

ช่วงที่ 2 พื้นที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกจังหวัดสตูล (อำเภอเมือง อำเภอควนโดน อำเภอละงู และอำเภอท่าแพ) ระหว่างวันที่ 26 ม.ค. 2547-30 ก.ย. 2547 รวมเวลา 8 เดือน 10 วัน

วัน เดือน ปี

ตำแหน่ง

เลขที่ตำแหน่ง

ระดับ

อัตรา
เงินเดือน

เอกสารอ้างอิง

4 พ.ค. 2538 อาจารย์ 1
รร.สตูลวิทยา จ.สตูล
21095 3 6360 สศจ.ที่ 59/38
สั่ง 29 พ.ค. 2538
1 ต.ค. 2537 อาจารย์ 1
รร.สตูลวิทยา จ.สตูล
21095 3 6700 สศจ.ที่ 37/39
สั่ง 11 ต.ค. 2539
1 ต.ค. 2540 อาจารย์ 1
รร.สตูลวิทยา จ.สตูล
21095 4 7380
ข้อ 8(1)
สศจ.ที่ 275/40
สั่ง 26 ก.ย. 2540
1 มิ.ย. 2541 ลาศึกษาต่อ ณ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 21095 4 7380 สศจ.ที่ 94/41
สั่ง 1 มิ.ย. 2541
10 ต.ค. 2541 อาจารย์ 1
รร.สตูลวิทยา จ.สตูล
21095 4 7780 สศจ.ที่ 223/41
สั่ง 24 ก.ย. 2541
1 ต.ค. 2542 งดเลื่อนขั้น
(ลาศึกษาต่อ)
21095 4 7780
1 มิ.ย. – 31 ต.ค. 2543 ขยายเวลาศึกษาต่อ 21095 4 7780
2 ต.ค. 2543 ข้าราชการครูกลับเข้าปฏิบัติราชการจากลาไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 21095 4 7780 สศจ.ที่ 6/44
สั่ง 9 ม.ค. 2544
1 เม.ย. 2544 อาจารย์ 1
รร.สตูลวิทยา จ.สตูล
21095 4 7980 สศจ.ที่ 144/44
สั่ง 13 ก.ค. 2544
1 ต.ค. 2544 อาจารย์ 1
รร.สตูลวิทยา จ.สตูล
21095 4 8410
ข้อ 8(1)
สศจ.ที่ 251/44
สั่ง 19 พ.ย. 2544
1 เม.ย. 2545 อาจารย์ 1
รร.สตูลวิทยา จ.สตูล
21095 4 8820 สศจ.ที่ 126/45
สั่ง 26 มิ.ย. 2545
30 ก.ย. 2545 อาจารย์ 1
รร.สตูลวิทยา จ.สตูล
21095 5 9040 สศจ.ที่ 220/45
สั่ง 1 ต.ค. 2545
1 เม.ย. 2546 อาจารย์ 1
รร.สตูลวิทยา จ.สตูล
21095 5 9,300 สศจ.ที่ 98/46
สั่ง 20 พ.ค. 2546
1 ต.ค. 2546 อาจารย์ 1 รร.สตูลวิทยา จ.สตูล
( 1 ขั้น )
21095 5 9,820 สพท.สตูล ที่
ลว.12 ต.ค. 2546
1 เม.ย. 2547 อาจารย์ 1
รร.สตูลวิทยา จ.สตูล
21095 5 10,080 สพท.สตูล ที่ 128/2547
ลว. 9 เม.ย. 2547
1 ต.ค. 2547 อาจารย์ 1
รร.สตูลวิทยา จ.สตูล
( 1 ขั้น )
21095 5 12,000 สพท.สตูล ที่ 404/47
ลว. 13 ต.ค. 2547
1 เม.ย. 2547 อาจารย์ 2
รร.สตูลวิทยา
สพท.สตูล
21095 6 11,460 สพท.สตูล ที่ 516/47
ลว. 30 ธ.ค. 2547
1 ต.ค. 2547 อาจารย์ 2
รร.สตูลวิทยา
สพท.สตูล
(แก้ไขคำสั่ง สพท.สตูล ที่ 404/47 ลว. 13 ต.ค. 2547
21095 6 12,120 สพท.สตูล ที่ 3/48
ลว. 4 ม.ค. 2548
24 ธ.ค. 2547 ครู ร.ร.สตูลวิทยา
สพท.สตูล
21095 คศ.2 12,120 สตูลวิทยา ที่ 19/2548
ลว. 10 มี.ค. 2548
1 เม.ย. 2548 ครู ร.ร.สตูลวิทยา
สพท.สตูล
21095 คศ.2 12,450 สตูลวิทยา ที่ 28/2548
ลว. 22 เม.ย 2548
1 ต.ค. 2548 ครู ร.ร.สตูลวิทยา
สพท.สตูล (1ขั้น)
21095 คศ.2 13,110 สตูลวิทยา ที่ 94/2548
ลว. 26 ก.ย 2548
1 ต.ค. 2548 ครู ร.ร.สตูลวิทยา
สพท.สตูล
21095 คศ.2 13,770 พรบ.เงินเดือนฯ
พ.ศ. 2548
1 เม.ย. 2549 ครู ร.ร.สตูลวิทยา
สพท.สตูล
21095 คศ.2 14,120 สตูลวิทยา ที่ 43/2549
ลว. 12 เม.ย 2549

แสดงความคิดผ่าน Facebook