วัน/เดือน/ปี

รายการลา

ผู้รับรอง
(ผู้บริหาร)

ลาป่วย

ลากิจ

ลาคลอด

ลาศึกษาต่อ

ขาดราชการ

ครั้ง

วัน

ครั้ง

วัน

ครั้ง

วัน

ครั้ง

วัน

ครั้ง

วัน

12 ธ.ค. 2543

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ม.ค. 2544

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

19 ก.พ. 2544

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

22 พ.ค. 2544

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 มิ.ย. 2544

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

14 มิ.ย. 2544

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 ก.ย. 2544

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2 พ.ย. 2544

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

9 ต.ค. 2545

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดผ่าน Facebook