คำสั่งโรงเรียนสตูลวิทยา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

เลขที่คำสั่ง เรื่อง ลงวันที่
446/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับชำระเงิน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 10 ตุลาคม 2554
455/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงส่งครูและบุคลากรทางการศึกษา 26 ตุลาคม 2554
457/2554 แต่งตั้งครูผู้สอนรับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 26 ตุลาคม 2554
467/2554 แต่งตั้งบุคลากรเพื่ออยู่เวรยามประจำกลางคืน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 28 ตุลาคม 2554
473/2554 แต่งตั้งบุคลากรเพื่อรับผิดชอบคาบจริยธรรม ระดับชั้น ม.1-5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 31 ตุลาคม 2554

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

492/2554 แต่งตั้งครูและบุคลากร เพื่อควบคุมดูแลเวรประจำวัน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 1 พฤศจิกายน 2554
479/2554 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2554 3 พฤศจิกายน 2554
504/2554 แต่งตั้งบุคลากรเพื่ออยู่เวรยามประจำกลางคืน ประจำเดือนธันวาคม 2554 25 พฤศจิกายน 2554
518/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 7 ธันวาคม 2554
522/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GSP เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 7 ธันวาคม 2554
534/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัมมนาและสังสรรค์คณะผู้บริหาร สังกัด สพม.16 16 ธันวาคม 2554
537/2554 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานโสตทัศนศึกษา เพื่อควบคุมดูแลหอประชุม 100 ปี 20 ธันวาคม 2554
540/2554 แต่งตั้งกรรมการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 26 ธันวาคม 2554
541/2554 แต่งตั้งบุคลากรเพื่ออยู่เวรยามประจำกลางคืน ประจำเดือนมกราคม 2555 26 ธันวาคม 2554
1/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 4 มกราคม 2555
40/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียน SMK Sri Mudah รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย 19 มกราคม 2555
23/2555 แต่งตั้งกรรมการนิเทศภายใน 20 มกราคม 2555
27/2555 แต่งตั้งบุคลากรเพื่ออยู่เวรยามประจำกลางคืน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 23 มกราคม 2555
47/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 นักเรียนชั้นมัธยมศึกาปีที่ 3 และ 6 6 กุมภาพันธ์ 2555
50/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาและผลิตแกนนำนักเรียนด้านนักจัดรายการเสียงตามสายโรงเรียนสตูลวิทยา 7 กุมภาพันธ์ 2555
2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับสหวิทยาเขต ปีการศึกษา 2554 17 กุมภาพันธ์ 2555
2555 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (สหวิทยาเขตอันดามัน) 22 กุมภาพันธ์ 2555
65/2555 แต่งตั้งบุคลากรเพื่ออยู่เวรยามประจำกลางคืน ประจำเดือนมีนาคม 2555 22 กุมภาพันธ์ 2555
67/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล 24 กุมภาพันธ์ 2555
79/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม GSP2 เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 9 มีนาคม 2555
86/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 9 มีนาคม 2555
87/2555 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ปีการศึกษา 2555 9 มีนาคม 2555
104/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2555 22 มีนาคม 2555
105/2555 แต่งตั้งบุคลากรเพื่ออยู่เวรยามประจำกลางคืน ประจำเดือนเมษายน 2555 22 มีนาคม 2555
2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสตูล เพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย (คำสั่งสหวิทยาเขตอันดามัน) 23 มีนาคม 2555
106/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 26 มีนาคม 2555
124/2555 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกาปีที่ 1 8 เมษายน 2555
122/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาครูสู่มาตฐานสากล “กิจกรรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และเอกสารประกอบการสอน” 11 เมษายน 2555
138/2555 แต่งตั้งบุคลากรเพื่ออยู่เวรยามประจำกลางคืน ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 23 เมษายน 2555

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

155/2554 แต่งตั้งครูผู้สอนรับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 11 พฤษภาคม 2555
154/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 12 พฤษภาคม 2555
159/2555 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2555 เพิ่มเติม 17 พฤษภาคม 2555
164/2555 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ –เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2555 17 พฤษภาคม 2555
172/2555 แต่งตั้งบุคลากรเพื่ออยู่เวรยามประจำกลางคืน ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2555 22 พฤษภาคม 2555
175/2555 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานต่างๆ ปีการศึกษา 2555 23 พฤษภาคม 2555
198/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันไหว้ครู 11 มิถุนายน 2555
199/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เม.ย. 55 ถึง 30 ก.ย. 55 12 มิถุนายน 2555
211/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2555 19 มิถุนายน 2555
216/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการหาทุนการศึกษาเพื่อคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา 19 มิถุนายน 2555
202/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 24 มิถุนายน 2555
222/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนสตูลวิทยา ประจำปีการศึกษา 2555 25 มิถุนายน 2555
228/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMART 27 มิถุนายน 2555
234/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 28 มิถุนายน 2555
250/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/1 ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMART 10 กรกฎาคม 2555
263/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขัน กีฬาเปตอง ส.ว.สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 16 กรกฎาคม 2555
268/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 17 กรกฎาคม 2555
269/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงาน “วันก่อตั้งโรงเรียนสตูลวิทยา ครบรอบ 102 ปี” 18 กรกฎาคม 2555
286/2555 แต่งตั้งคณะครู-อาจารย์ กำกับดูแลนักเรียนพัฒนาบริเวณห้องเรียน โฮมรูมและเขตพื้นที่รับผิดชอบ 25 กรกฎาคม 2555
288/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาวิทยาศษสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ กิจรรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GSP เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 26 กรกฎาคม 2555
298/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม GSP1 เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 6 สิงหาคม 2555
313/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 2555 8 สิงหาคม 2555
323/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการสัมมนาโครงงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามดครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMART 14 สิงหาคม 2555
327/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 14 สิงหาคม 2555
341/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2555 22 สิงหาคม 2555
355/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเพลิน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตูลวิทยา 27 สิงหาคม 2555
364/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิต 4 กันยายน 2555
389/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 10 กันยายน 2555
399/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 17 กันยายน 2555
401/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ กิจกรรม Cyber Camp: การส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติ 17 กันยายน 2555
404/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการสัมมนาเค้าโครง โครงงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และสัมมนาโครงงานรอบที่ 2 ชั้นมัธยมศึกาปีที่ 6 20 กันยายน 2555
409/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 26 กันยายน 2555
412/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษามลายู 26 กันยายน 2555
408/2555 แต่งตั้งบุคลากรเพื่ออยู่เวรยามประจำกลางคืน ประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2555 1 ตุลาคม 2555
423/2555 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรเพื่ออยู่เวรยามประจำกลางคืน ประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2555 3 ตุลาคม 2555
431/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับชำระเงิน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 10 ตุลาคม 2555
434/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ต.ค. 55 ถึง วันที่ 31 มี.ค. 56 16 ตุลาคม 2555

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

448/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ และเก็บหลักฐานเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม( พ.ศ. 2554-2558) 1 พฤศจิกายน 2555
466/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ตามโครงการ IT Auto Robot กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9 พฤศจิกายน 2555
507/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช ปี 2555 10 พฤศจิกายน 2555
471/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ สอนเสริมเติมเต็ม 11 พฤศจิกายน 2555
472/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ.สตูล เพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย 11 พฤศจิกายน 2555
497/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555 15 พฤศจิกายน 2555
473/2555 แต่งตั้งครูผู้สอนรับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 16 พฤศจิกายน 2555
498/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา 27 พฤศจิกายน 2555
499/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา 27 พฤศจิกายน 2555
505/2555 แต่งตั้งบุคลากรเพื่ออยู่เวรยามประจำกลางคืน ประจำเดือนธันวาคม – มกราคม 2556 29 พฤศจิกายน 2555
508/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการงานปลูกต้นไม้ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2555 3 ธันวาคม 2555
528/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานงาน และจัดทำเอกสารประกอบการเปลี่ยนสายงานและเลื่อนระดับลูกจ้าประจำ 24 ธันวาคม 2555
534/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 24 ธันวาคม 2555
535/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการโรงเรียน EIS กิจกรรมศึกษาดูงาน 24 ธันวาคม 2555
536/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2556 25 ธันวาคม 2555
7/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกาแหล่งเรียนรู้วันนักประดิษฐ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 5/1 ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMART 9 มกราคม 2556
1/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการโรงเรียน EIS กิจกรรมศึกษาดูงาน 21 มกราคม 2556
34/2556 แต่งตั้งบุคลากรเพื่ออยู่เวรยามประจำกลางคืน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2556 24 มกราคม 2556
44/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 12 กุมภาพันธ์ 2556
53/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมคณะผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกา เขต 16 และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตอันดามัน 21 กุมภาพันธ์ 2556
59/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 28 กุมภาพันธ์ 2556
64/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 2 มีนาคม 2556
71/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 6 มีนาคม 2556
75/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการนำเสนอผลงานการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 11 มีนาคม 2556
99/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 27 มีนาคม 2556
108/2556 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบประจำอาคารเรียน และโรงฝึกงาน 1 เมษายน 2556
113/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “อบรมการสร้างสื่อ e-Book Interactive 1 เมษายน 2556

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

135/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับชำระเงิน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกา 2556 1 พฤษภาคม 2556
142/2556 แต่งตั้งบุคลากร เพื่อควบคุมดูแลเวรประจำวัน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกา 2556 7 พฤษภาคม 2556
150/2556 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานต่างๆ ปีการศึกษา 2556 17 พฤษภาคม 2556
152/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศครูใหม่ พนักงานราชการและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกา 2556 20 พฤษภาคม 2556
153/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกา สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 20 พฤษภาคม 2556
154/2556 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2556 21 พฤษภาคม 2556
165/2556 แต่งตั้งบุคลากรเพื่อยู่เวรยามประจำกลางคืน ประจำเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2556 28 พฤษภาคม 2556
169/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 3 มิถุนายน 2556
167/2556 แต่งตั้งครูผู้สอนรับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 4 มิถุนายน 2556
190/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนสตูลวิทยา ประจำปีการศึกา 2556 25 มิถุนายน 2556
206/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ การขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และวิชาอื่นๆ ด้วยภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเชียน ศุนย์เครือข่ายขยายผล EIS ที่ 5 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล 3 กรกฎาคม 2556
210/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 10 กรกฎาคม 2556
216/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงาน “วันก่อตั้งโรงเรียนสตูลวิทยาครบรอบ 103 ปี” 15 กรกฎาคม 2556
219/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งชันทักษะทางวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2556 17 กรกฎาคม 2556
219/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2556 17 กรกฎาคม 2556
326/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 17 กรกฎาคม 2556
222/2556 แต่งตั้งบุคลากรเพื่ออยู่เวรยามประจำกลางคืน ประจำเดือน สิงหาคม – กันยายน 2556 19 กรกฎาคม 2556
261/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิคส์ (e-office) 19 สิงหาคม 2556
295/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 29 สิงหาคม 2556
330/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล 1 กันยายน 2556
298/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิต 2 กันยายน 2556
311/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และการวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 9 กันยายน 2556
381/2556 แต่งตั้งบุคลากรเพื่ออยู่เวรยามประจำกลางคืน ประจำเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2556 10 กันยายน 2556
325/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GSP เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 16 กันยายน 2556
334/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์ สำหรับนักเรียน ม.5/1 ตามโครงการห้องเรียนพิเศษ SMART 20 กันยายน 2556
375/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 27 กันยายน 2556
391/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับชำระเงิน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกา 2556 7 ตุลาคม 2556
393/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ประจำโรงเรียนสตูลวิทยา 8 ตุลาคม 2556
396/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 9 ตุลาคม 2556
408/2556 แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่กลุ่มต่างๆ 24 ตุลาคม 2556
412/2556 แต่งตั้งบุคลากร เพื่อควบคุมดูแลเวรประจำวัน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกา 2556 29 ตุลาคม 2556
413/2556 แต่งตั้งบุคลากรเพื่ออยู่เวรยามประจำกลางคืน ประจำเดือน ธันวาคม 2556-มกราคม 2557 29 ตุลาคม 2556
437/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ณ จ.พัทลุง ประจำปีการศึกา 2556 14 พฤศจิกายน 2556

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

426/2556 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานต่างๆ 11 พฤศจิกายน 2556
441/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2556 15 พฤศจิกายน 2556
442/2556 แต่งตั้งครูผู้สอนรับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 18 พฤศจิกายน 2556
451/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557 25 พฤศจิกายน 2556
452/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนเอเอฟเอส 25 พฤศจิกายน 2556
459/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช ปี 2556 27 พฤศจิกายน 2556
465/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ STW Open House 2012 “เปิดรั้วบานบุรี เตรียมพร้อมสู่ปีประชาคมอาเซียน” 6 ธันวาคม 2556
480/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ปีการศึกษา 2556 31 ธันวาคม 2556
1/2557 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 6 มกราคม 2557
14/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1, 5/1 และ 6/1 ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMART 10 มกราคม 2557
19/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม MEP English Camp for Welcoming the New One (ค่ายภาษาอังกฤษ 1 วัน ประชาสัมพันธ์ห้องเรียน MEP) 15 มกราคม 2557
30/2557 แต่งตั้งบุคลากรเพื่ออยู่เวรยามประจำกลางคืน ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2557 23 มกราคม 2557
37/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 3 กุมภาพันธ์ 2557
44/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 7 กุมภาพันธ์ 2557
47/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 12 กุมภาพันธ์ 2557
71/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 28 กุมภาพันธ์ 2557
35/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอำลาบานบุรี ประจำปีการศึกษา 2556 3 มีนาคม 2557
93/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 15 มีนาคม 2557

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

128/2557 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและงานหัวหน้าสายชั้น ปีการศึกษา 2557 1 พฤษภาคม 2557
133/2557 แต่งตั้งครู-อาจารย์กำกับดูแลนักเรียนพัฒนาบริเวณห้องเรียนโฮมรูมและเขตพื้นที่รับผิดชอบ 6 พฤษภาคม 2557
138/2557 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557 14 พฤษภาคม 2557
159/2557 แต่งตั้งบุคลากรเพื่ออยู่เวรยามประจำกลางคืน ประจำเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2557 27 พฤษภาคม 2557
168/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2557 28 พฤษภาคม 2557
173/2557 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานต่างๆ ปีการศึกษา 2557 30 พฤษภาคม 2557
178/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 5 มิถุนายน 2557
180/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ 5 มิถุนายน 2557
181/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปีการศึกษา 2557 9 มิถุนายน 2557
200/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนสตูลวิทยา ประจำปีการศึกษา 2557 17 มิถุนายน 2557
201/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 19 มิถุนายน 2557
212/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 1 กรกฎาคม 2557
214/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามรูปแบบ EIS (English Integrated for Studies) กิจกรรมการอบรม Google Apps for Education 1 กรกฎาคม 2557
225/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามรูปแบบ EIS (English Integrated for Studies) ในกิจกรรมต่างๆ 15 กรกฎาคม 2557
229/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงาน “วันคล้ายวันก่อตั้ง โรงเรียนสตูลวิทยา” 18 กรกฎาคม 2557
242/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน 12 สิงหามหาราชินี ปี 2557 29 กรกฎาคม 2557
254/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติวโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ 4 สิงหาคม 2557
279/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนเอเอฟเอส 19 สิงหาคม 2557
309/2557 แต่งตั้วคณะกรรมการดูแลนักเรียนโครงการ “เอลิสท์ พิชิต GAT ROAD SHOW ปีที่ 2” 8 กันยายน 2557
310/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 8 กันยายน 2557
314/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิปลหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 9 กันยายน 2557
323/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสุดยอดการติวเข้ามหาวิทยาลัย ปีที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ปีการศึกษา 2557 โดยหอการค้าจังหวัดสตูล 17 กันยายน 2557
329/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 25 กันยายน 2557
332/2557 แต่งตั้งบุคลากรเพื่ออยู่เวรยามประจำกลางคืน ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2557 26 กันยายน 2557
336/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 26 กันยายน 2557
342/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์: กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม GSP 1 2 ตุลาคม 2557

 

คำสั่งหน่วยงานภายนอก

หมายเลขคำสั่ง เรื่อง วันที่ หน่วยงาน
ศธ 04246.53/ว284 ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสหวิทยาเขตอันดามัน 22 มีนาคม 2556 สหวิทยาเขตอันดามัน
462/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ จังหวัดสตูล ปี 2555 30 ธันวาคม 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับจังหวัดสตูล เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกาขั้นพื้นฐาน “สพฐ เกมส์ 2555” 21 กันยายน 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ที่ ศธ 04246/3250 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกามัธยมศึกา เขต 16 26 กรกฎาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ที่ ศธ 5111.04148/5 รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 2 กุมภาพันธ์ 2555 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
ที่ สต 0016.1/ว525 แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดสตูล 9 กุมภาพันธ์ 2555 ศาลากลางจังหวัดสตูล
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ วิชาชีพ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 14 ตุลาคม 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ที่ สต 0016.1/ว749 แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดสตูล 24 กุมภาพันธ์ 2555 ศาลากลางจังหวัดสตูล
ที่ ศธ 04246/0792 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับบริหารจัดการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) 28 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

 

 

แสดงความคิดผ่าน Facebook