ลำดับที่

ชื่อหลักสูตรอบรม/
ศึกษา/ดูงาน

ระหว่าง
วันที่ เดือน พ.ศ.

สถานที่

หลักฐาน     อ้างอิง

1

Linux for Internet Server

2-5 ส.ค. 2544

มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

2

วิชาการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

22 ส.ค. 2544

โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

 

3

เปิดโลกใหม่การศึกษากับ SchoolNet@1509

25 ต.ค. 2544

โรงแรมปาร์ควิว จ.ยะลา

 

4

การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษา (EIS)

20-22 ธ.ค. 2544

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาคาร จ.สุราษฎร์ธานี

 

5

การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษา (EIS)

8-11 เมษายน 2546

จ.สุราษฎร์ธานี

 

แสดงความคิดผ่าน Facebook