ตารางสอน 0709 ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (เริ่ม 7 พ.ค. 2557)

วัน/คาบ
คาบที่ 1
คาบที่ 2
คาบที่ 3
คาบที่ 4
คาบที่ 5
คาบที่ 6
คาบที่ 7
คาบที่ 8
คาบที่ 9
เวลา
08.30-
09.20
09.20-
10.10
10.10-
11.00
11.00-
11.50
11.50-
12.40
12.40-
13.30
13.30-
14.20
14.20-
15.10
15.10-
16.00
จันทร์
ง33201
ม.6/7
123
พักกลางวัน
ง33201
ม.6/2
123
ลูกเสือ
เนตรนารี
ม.1
อังคาร
พักกลางวัน
ว30285
ม.5/1
223
ง33201
ม.6/4
123
พุธ
ง30217
ม.6/1
138
พักกลางวัน
ง33201
ม.6/5
123
พฤหัสบดี
ง33201
ม.6/3
123
พักกลางวัน
ง33201
ม.6/6
123
ประชุม
หมวด
กิจกรรม
ชุมนุม
ศุกร์
จริยธรรม
ม.6
หอประชุม
IS1
ม.5/5
123
พักกลางวัน
คุณธรรม
จริยธรรม
ที่ปรึกษา
โครงงาน
ม.6/1

 

ตารางสอน 0709 ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 (เริ่ม 5 พ.ย. 2557)

วัน/คาบ
คาบที่ 1
คาบที่ 2
คาบที่ 3
คาบที่ 4
คาบที่ 5
คาบที่ 6
คาบที่ 7
คาบที่ 8
คาบที่ 9
เวลา
08.30-
09.20
09.20-
10.10
10.10-
11.00
11.00-
11.50
11.50-
12.40
12.40-
13.30
13.30-
14.20
14.20-
15.10
15.10-
16.00
จันทร์
พักกลางวัน
ง30218
6/1
123
I30202
5/5
123
กิจกรรม
ลูกเสือ
ม.1
อังคาร
ง33202
6/4
123
พักกลางวัน
ง33202
6/2
123
ง33202
6/3
123
พักกลางวัน
ง33202
6/6
123
พฤหัสบดี
ง33202
6/7
123
ง33202
6/5
123
พักกลางวัน
ประชุม
กลุ่มสาระฯ
กิจกรรม
ชุมนุม
123
ศุกร์
จริยธรรม
ม.6
หอประชุม
พักกลางวัน
คุณธรรม
หอประชุม
โครงงาน
คอมพิวเตอร์
ม.5/1

 

แสดงความคิดผ่าน Facebook