ตารางสอน 0709 ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 (เริ่ม 19 พ.ค. 2559)

วัน/คาบ
คาบที่ 1
คาบที่ 2
คาบที่ 3
คาบที่ 4
คาบที่ 5
คาบที่ 6
คาบที่ 7
คาบที่ 8
คาบที่ 9
เวลา
08.30-
09.20
09.20-
10.10
10.10-
11.00
11.00-
11.50
11.50-
12.40
12.40-
13.30
13.30-
14.20
14.20-
15.10
15.10-
16.00
จันทร์
ง33201
ม.6/2
123
ง33201
ม.6/2
123
พักกลางวัน
ง33201
ม.6/1
123
ง33201
ม.6/1
123
อังคาร
ง33201
ม.6/4
123
ง33201
ม.6/4
123
พักกลางวัน
ว30285
ม.5/1
436
ว30285
ม.5/1
436
ง33201
ม.6/7
123
ง33201
ม.6/7
123
พุธ
I30201
พักกลางวัน
ง33201
ม.6/5
123
ง33201
ม.6/5
123
ลูกเสือ
เนตรนารี
ม.3
พฤหัสบดี
ประชุม
กลุ่มสาระฯ
ง33201
ม.6/6
123
ง33201
ม.6/6
123
พักกลางวัน
จริยธรรม
หอประชุม
กิจกรรม
ชุมนุม
คอมพิวเตอร์
ศุกร์
ง33201
ม.6/3
123
ง33201
ม.6/3
123
พักกลางวัน
คุณธรรม
หอประชุม

 

ตารางสอน 0709 ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 (เริ่ม 26 ต.ค. 2559)

วัน/คาบ
คาบที่ 1
คาบที่ 2
คาบที่ 3
คาบที่ 4
คาบที่ 5
คาบที่ 6
คาบที่ 7
คาบที่ 8
คาบที่ 9
เวลา
08.30-
09.20
09.20-
10.10
10.10-
11.00
11.00-
11.50
11.50-
12.40
12.40-
13.30
13.30-
14.20
14.20-
15.10
15.10-
16.00
จันทร์
ง33202
ม.6/2
123
ง33202
ม.6/2
123
พักกลางวัน
อังคาร
พักกลางวัน
ง33202
ม.6/4
123
ง33202
ม.6/7
123
พุธ
พักกลางวัน
ง33202
ม.6/6
123
ง33202
ม.6/6
123
ลูกเสือ
เนตรนารี
ม.3
พฤหัสบดี
จริยธรรม
ม.5
หอประชุม
ประชุม
กลุ่มสาระฯ
พักกลางวัน
ง33202
ม.6/3
123
ง33202
ม.6/3
123
กิจกรรม
ชุมนุม
คอมพิวเตอร์
ศุกร์
ง33202
ม.6/5
123
ง33202
ม.6/5
123
พักกลางวัน
คุณธรรม
หอประชุม
ง33202
ม.6/4
123
ง33202
ม.6/4
123

โครงงาน
คอมพิวเตอร์
ม.5/1

 

 

แสดงความคิดผ่าน Facebook