ตารางสอน 0709 ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (เริ่ม 15 พ.ค. 2559)

วัน/คาบ
คาบที่ 1
คาบที่ 2
คาบที่ 3
คาบที่ 4
คาบที่ 5
คาบที่ 6
คาบที่ 7
คาบที่ 8
คาบที่ 9
เวลา
08.40-
09.30
09.30-
10.20
10.20-
11.10
11.10-
12.00
12.00-
12.50
12.50-
13.40
13.40-
14.30
14.30-
15.20
15.20-
16.10
จันทร์
ง33201
ม.6/2
123
ง33201
ม.6/2
123
   
พักกลางวัน
ว30285
ม.5/1
433
ว30285
ม.5/1
433
   
อังคาร
ง33201
ม.6/6
123
ง33201
ม.6/6
123
ง30207
ม.6/1
123
ง30207
ม.6/1
123
พักกลางวัน
       
พุธ
จริยธรรม
ม.6
หอประชุม
พักกลางวัน
ง33201
ม.6/3
123
ง33201
ม.6/3
123
ลูกเสือ
เนตรนารี
ม.1
พฤหัสบดี
ง33201
ม.6/4
123
ง33201
ม.6/4
123
ประชุม
กลุ่มสาระฯ
(PLC)
 
พักกลางวัน
กิจกรรม
ชุมนุม
คอมพิวเตอร์
ศุกร์
ง33201
ม.6/5
123
ง33201
ม.6/5
123
พักกลางวัน
กิจกรรม
คุณธรรม
หอประชุม

 

ตารางสอน 0709 ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

วัน/คาบ
คาบที่ 1
คาบที่ 2
คาบที่ 3
คาบที่ 4
คาบที่ 5
คาบที่ 6
คาบที่ 7
คาบที่ 8
คาบที่ 9
เวลา
08.40-
09.30
09.30-
10.20
10.20-
11.10
11.10-
12.00
12.00-
12.50
12.50-
13.40
13.40-
14.30
14.30-
15.20
15.20-
16.10
จันทร์
   
ง30208
ม.6/1
123
ง30208
ม.6/1
123
พักกลางวัน
ง33202
ม.6/5
123
ง33202
ม.6/5
123
อังคาร
ง33202
ม.6/4
123
ง33202
ม.6/4
123
ง33202
ม.6/2
123
ง33202
ม.6/2
123
พักกลางวัน
   
พุธ
จริยธรรม
ม.6
หอประชุม
พักกลางวัน
   
ลูกเสือ
เนตรนารี
ม.3
พฤหัสบดี
ประชุม
กลุ่มสาระฯ
(PLC)
พักกลางวัน
ง33202
ม.6/3
123
ง33202
ม.6/3
123
กิจกรรม
ชุมนุม
คอมพิวเตอร์
ศุกร์
   
พักกลางวัน
คุณธรรม
หอประชุม
ง33202
ม.6/6
123
ง33202
ม.6/6
123

โครงงาน
คอมพิวเตอร์
ม.5/1

 

 

แสดงความคิดผ่าน Facebook