รายการเกียรติบัตร การเป็นวิทยากร ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน

ที่

วัน เดือน ปี

เรื่อง

หน่วยงานที่มอบ

อ้างอิง

1

31 กรกฎาคม 2544

วิทยากรการอบรมการผลิตสื่อ CAI

โรงเรียนสตูลวิทยา

เกียรติบัตร

2

16 พฤษภาคม 2545

วิทยากรการอบรมการใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จังหวัดสตูล (ERIC)

เกียรติบัตร

3

19 มิถุนายน 2545

วิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนเว็บเพจด้วย Dreamweaver

โรงเรียนสตูลวิทยา

เกียรติบัตร

4

6 พฤศจิกายน 2545

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางการศึกษา (EIS)

สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดยะลา

เกียรติบัตร

5

12 กันยายน 2546

วิทยากรการอบรมครูตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (การเขียนเว็บเพจ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล

เกียรติบัตร

6

1 ธันวาคม 2546

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ด้วยโปรแกรม Multimedia Toolbook II

โรงเรียนสตูลวิทยา

เกียรติบัตร

7

24 กรกฎาคม 2547

วิทยากรอบรมโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติป่าชายเลนและศิลปกรรมท้องถิ่น จ.สตูล

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จ.สตูล

เกียรติบัตร

8

8 ตุลาคม 2547

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Microsoft Access 2000 ตามโครงการ “ตลาดสรรพวิชา”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล

เกียรติบัตร

9

30 สิงหาคม 2548

วิทยากรอบรมการสร้าง e-Learning ด้วยโปรแกรม Moodle

โรงเรียนสตูลวิทยา

เกียรติบัตร

10

20 กันยายน 2548

วิทยากรอบรมการสร้างเว็บไซต์สำหรับการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX 2004

โรงเรียนสตูลวิทยา

เกียรติบัตร

11

31 ตุลาคม 2548

วิทยากรอบรมหลักสูตร การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล

เกียรติบัตร

12

3 สิงหาคม 2549

วิทยากรอบรมการผลิตสื่อ e-Book ด้วยโปรแกรม DeskTopAuthor 4

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จ.สตูล

เกียรติบัตร

13

25 พฤศจิกายน 2549

วิทยากรอบรมโครงการจัดทำ e-Book ด้วยโปรแกรม DeskTopAuthor

โรงเรียนสตูลวิทยา

เกียรติบัตร

14

14 กรกฎาคม 2550

วิทยากรอบรม โครงการผลิตและพัฒนาสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

โรงเรียนสตูลวิทยา

เกียรติบัตร

15

28 กรกฎาคม 2550

วิทยากรอบรมโครงการ ค่ายเยาชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จ.สตูล

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จ.สตูล

เกียรติบัตร

16

30 สิงหาคม 2550

วิทยากรอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล

เกียรติบัตร

17

5 กันยายน 2550

วิทยากรโครงการค่ายเยาวชน ICT จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล

เกียรติบัตร

18

30 เมษายน 2551

วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาครูด้านผลิตสื่อ ICT

โรงเรียนสตูลวิทยา

เกียรติบัตร

19

15 กรกฎาคม 2555

ครูผู้ควบคุมการอบรม การออกแบบโปสเตอร์ ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS3

โรงเรียนสตูลวิทยา

เกียรติบัตร

20

20 กรกฎาคม 2556

วิทยากรอบรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการสอนภาษาอังกฤษ โครงการ EIS

ศูนย์เครือข่าย EIS ที่ 5 โรงเรียนสตูลวิทยา

เกียรติบัตร

21

14 ตุลาคม 2557

วิทยากรอบรมหลักสูตรการใช้งาน Google Apps for Education

โรงเรียนสตูลวิทยา

เกียรติบัตร

 

แสดงความคิดผ่าน Facebook