ตารางสอน ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2543

วัน/คาบ
คาบที่    1
คาบที่    2
คาบที่    3
คาบที่    4
คาบที่    5
คาบที่    6
คาบที่    7
คาบที่    8
คาบที่    9
จันทร์
พัก
กลาง
วัน
อังคาร
พัก
กลาง
วัน
พุธ
พัก
กลาง
วัน
พฤหัสบดี
พัก
กลาง
วัน
ศุกร์
พัก
กลาง
วัน

ตารางสอน ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2549

วัน/คาบ
คาบที่    1
คาบที่    2
คาบที่    3
คาบที่    4
คาบที่    5
คาบที่    6
คาบที่    7
คาบที่    8
คาบที่    9
จันทร์
ช 0249
ม. 6/4
ห้อง 134
พัก
กลาง
วัน
ช 0247
ม. 3/4
ห้อง 134
ช 0249
ม. 6/6
ห้อง 134
อังคาร
ช 0251
ม. 5/6
ห้อง 135
พัก
กลาง
วัน
ช 0249
ม. 6/4
ห้อง 135
พุธ
ช 0249
ม. 6/6
ห้อง 134
พัก
กลาง
วัน
ช 0247
ม. 3/5
ห้อง 134
ช 0251
ม. 5/6
ห้อง 135
พฤหัสบดี
ช 0248
ม. 3/4
ห้อง 134
พัก
กลาง
วัน
ช 0247
ม. 3/6
ห้อง 134
ศุกร์
ช 0248
ม. 3/5
ห้อง 135
พัก
กลาง
วัน
ช 0248
ม. 3/6
ห้อง 134

 

แสดงความคิดผ่าน Facebook