ตารางสอน ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2544

วัน/คาบ
คาบที่  1
คาบที่  2
คาบที่  3
คาบที่  4
คาบที่  5
คาบที่  6
คาบที่  7
คาบที่  8
คาบที่  9
เวลา
08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.00-11.50
11.50-12.40
12.40-13.30
13.30-14.20
14.20-15.10
15.10-16.00
จันทร์
ช 0217
ม.6/6
ห้อง 134
พัก
กลาง
วัน
อังคาร
ช 0248
ม.3/1
ห้อง 133
พัก
กลาง
วัน
ช 0248
ม.3/6
ห้อง 133
ช 0248
ม.3/3
ห้อง 133
พุธ
พัก
กลาง
วัน
พฤหัสบดี
ช 0248
ม.3/2
ห้อง 133
พัก
กลาง
วัน
ช 0248
ม.3/4
ห้อง 133
ศุกร์
ช 0248
ม.3/5
ห้อง 133
ช 0217
ม.6/6
ห้อง 134
พัก
กลาง
วัน
กิจกรรมชุมนุม

 

ตารางสอน ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2544

วัน/คาบ
คาบที่  1
คาบที่  2
คาบที่  3
คาบที่  4
คาบที่  5
คาบที่  6
คาบที่  7
คาบที่  8
เวลา
08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.00-11.50
11.50-12.40
12.40-13.30
13.30-14.20
14.20-15.10
จันทร์
 
พัก
กลาง
วัน
   
อังคาร
   
     
พุธ
 
พัก
กลาง
วัน
   
พฤหัสบดี
 
พัก
กลาง
วัน
     
ศุกร์
 
พัก
กลาง
วัน
     

 


แสดงความคิดผ่าน Facebook