ตารางสอน 0714 ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2546

วัน/คาบ
คาบที่    1
คาบที่    2
คาบที่    3
คาบที่    4
คาบที่    5
คาบที่    6
คาบที่    7
คาบที่    8
คาบที่    9
เวลา
08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.00-11.50
11.50-12.40
12.40-13.30
13.30-14.20
14.20-15.10
15.10-16.00
จันทร์
ช 0217
ม.5
ห้อง 134
พัก
กลาง
วัน
อังคาร
ช 0217
ม.5
ห้อง 134
พัก
กลาง
วัน
ง 501
ม.5/6
ห้อง 134
พุธ
ช 0217
ม.5
ห้อง 134
พัก
กลาง
วัน
ช 0217
ม.6/4
ห้อง 134
พฤหัสบดี
ช 0217
ม.6/5
ห้อง 134
พัก
กลาง
วัน
ช 0217
ม.6/4
ห้อง 134
ศุกร์
ช 0217
ม.5
ห้อง 134
พัก
กลาง
วัน
ช 0217
ม.6/5
ห้อง 134

 

ตารางสอน 0714 ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2546

วัน/คาบ
คาบที่    1
คาบที่    2
คาบที่    3
คาบที่    4
คาบที่    5
คาบที่    6
คาบที่    7
คาบที่    8
คาบที่    9
เวลา
08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.00-11.50
11.50-12.40
12.40-13.30
13.30-14.20
14.20-15.10
15.10-16.00
จันทร์
       
พัก
กลาง
วัน
       
อังคาร
     
โครงงาน
ม.6/4
ห้อง 133
พัก
กลาง
วัน
     
พุธ
 
ง 502
ม.5/1
ห้อง 134
 
พัก
กลาง
วัน
   
โครงงาน
ม.6/5
ห้อง 133
พฤหัสบดี
   
โครงงาน
ม.6/4
ห้อง 133
พัก
กลาง
วัน
   
คอมพิวเตอร์
ม.5
ห้อง 133
ศุกร์
     
โครงงาน
ม.6/5
ห้อง 133
พัก
กลาง
วัน
คอมพิวเตอร์
ม.5
ห้อง 133

ชุมนุม
คอมพิวเตอร์

 

 

 


แสดงความคิดผ่าน Facebook