Untitled Document

ตารางสอน 702 ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2552

วัน/คาบ
คาบที่    1
คาบที่    2
คาบที่    3
คาบที่    4
คาบที่    5
คาบที่    6
คาบที่    7
คาบที่    8
คาบที่    9
จันทร์
   
พัก
กลาง
วัน
       
อังคาร
     
พัก
กลาง
วัน
       
พุธ
     
พัก
กลาง
วัน
     
พฤหัสบดี
     
พัก
กลาง
วัน
       
ศุกร์
       
พัก
กลาง
วัน
       

 

ตารางสอน 702 ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2552

วัน/คาบ
คาบที่    1
คาบที่    2
คาบที่    3
คาบที่    4
คาบที่    5
คาบที่    6
คาบที่    7
คาบที่    8
คาบที่    9
จันทร์
เสริมคอม
ม.6/5
ห้อง 123
ง40214
ม.6/3
ห้อง 123
พัก
กลาง
วัน
ลูกเสือ
เนตรนารี
ม.3
อังคาร
ง40216
ม.5/1
ห้อง 123
พัก
กลาง
วัน
ง30242
ม.4/2
ห้อง 123
เสริมคอม
ม.6/3
ห้อง 123
รัก
การอ่าน
พุธ
ง30242
ม.4/3
ห้อง 123
ง40212
ม.5/2
ห้อง 123
พัก
กลาง
วัน
พฤหัสบดี
เสริมคอม
ม.6/1
ห้อง 123
ง40212
ม.5/3
ห้อง 123
พัก
กลาง
วัน
ง40220
ม.6/1
ห้อง 123

โฮมรูม
ม.4/1
ห้อง 431

ศุกร์
ง40214
ม.6/2
ห้อง 123
ง30242
ม.4/4
ห้อง 123
พัก
กลาง
วัน
กิจกรรม
ชุมนุม

 

 

 


แสดงความคิดผ่าน Facebook